[Junta] Convocatòria de Junta General Extraordinària 8.11.2019

ENERSIDE ENERGY, SOCIETAT LIMITADA

 

Convocatòria de Junta General Extraordinària 8.11.2019

 

Per acord del Consell d’Administració, en aplicació de l’article 166 del RDL 1/2010, i dels Estatuts Socials, convoca els senyors accionistes a la Junta General Extraordinària que tindrà lloc al domicili social, situat al Carrer Tuset, 3, 4t 2a, el proper dia 8 de novembre de 2019, a les 10:00 hores en primera convocatòria i en segona convocatòria el mateix dia, a les 10:15, amb el següent,

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de l’última Junta General.

2.- Autorització per a la transmissió de participacions socials.

3.- Precs i Preguntes.

I.- Dret d’Informació: De conformitat amb el que preveuen els articles 197, 272 i 308 de la Llei de Societats de Capital, s’informa del dret que correspon a tots els accionistes, de sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta General o verbalment durant aquesta, els informes o aclariments que considerin necessaris sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia, i la d’obtenir de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la mateixa.

II.- Dret d’assistència i vot: Tot accionista que tingui dret d’assistència podrà fer-se representar a la Junta per mitjà d’una altra persona, encara que no sigui accionista. La representació es conferirà amb caràcter especial per a cada Junta. Tot això, de conformitat amb el que disposa l’article 16 dels Estatuts Socials.

 

A Barcelona, a 23 d’octubre de 2019

El Secretari del Consell d’Administració

D. Joatham Grange Sabaté

 

Voleu saber més sobre els nostres projectes? T'ho expliquem!