[Junta] Convocatòria de Junta General Ordinària 29.11.2018

ENERSIDE ENERGY, SOCIETAT LIMITADA

Convocatòria de Junta General Ordinària

Per acord del Consell d’Administració, en aplicació de l’article 166 del RDL 1/2010, i dels Estatuts Socials, convoca els senyors accionistes a la Junta General Ordinària que tindrà lloc al domicili social, situat al Carrer Tuset, 3, 4t 2a, el proper dia 29 de novembre de 2018, a les 10:00 hores en primera convocatòria i en segona convocatòria el mateix dia, a les 10:15, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1r.- Lectura i, si escau, aprovació de l’acta de la darrera Junta General.

2n.- Ampliacions de capital.

3r.- Compravenda de participacions socials.

4t.- Modificació i adaptació dels Estatuts Socials.

5º.- Precs i Preguntes.

I.- Dret d’Informació: De conformitat amb el que preveuen els articles 197, 272 i 308 de la Llei de Societats de Capital, s’informa del dret que correspon a tots els accionistes, de sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta General o verbalment durant aquesta, els informes o aclariments que considerin necessaris sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia, i la d’obtenir de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la mateixa.

II.- Dret d’assistència i vot: Tot accionista que tingui dret d’assistència podrà fer-se representar a la Junta per mitjà d’una altra persona, encara que no sigui accionista. La representació es conferirà amb caràcter especial per a cada Junta. Tot això, de conformitat amb el que disposa l’article 16 dels Estatuts Socials.

 

A Barcelona, a 13 de novembre de 2018

El Secretari del Consell d’Administració

D. Joatham Grange Sabaté

Voleu saber més sobre els nostres projectes? T'ho expliquem!