Vols canviar el món amb nosaltres?

Informe de Sostenibilitat 2022

Com treballem

Energia neta i sostenible

En un món amb necessitats energètiques cada vegada majors, es requereixen solucions viables, rendibles i sostenibles. Enerside es compromet a proporcionar solucions d’energia renovable que empoderin a les comunitats locals, les empreses i els inversors per a ser autònoms i obtenir un rendiment financer mentre cuiden el planeta. Per a Enerside, la sostenibilitat és una part integral de la nostra organització i està integrada en totes les unitats de negoci.

Enerside treballa de manera sistemàtica i programada per a identificar i avaluar els reptes de sostenibilitat que són més importants per als nostres grups d’interès i el nostre negoci.

Enerside està plenament compromesa amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ONU). Enerside també vol mostrar el seu continu suport al Pacte Mundial de l’ONU, així com el seu compromís permanent amb els 10 principis referits als Drets Humans, els Drets Laborals, el Medi Ambient i la lluita contra la corrupció. Per això, s’ha realitzat una anàlisi exhaustiva en totes les àrees de la companyia i s’ha elaborat un pla Estratègic ESG, basat en els objectius de desenvolupament sostenible. L’objectiu és aconseguir la màxima excel·lència en els aspectes mediambientals, de governança i socials.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Identificació de reptes

01

Diferents reptes en termes de sostenibilitat impacten al nostre negoci i grups d’interès

02

Identificació i priorització de reptes

03

Desenvolupament de programes per a solucionar els reptes

Anàlisi de materialitat

De tots els reptes en termes de sostenibilitat identificats que impacten al nostre negoci i als nostres grups d’interès, hem prioritzat els següents 15 aspectes materials:

I. Canvi Climàtic
II. Economia circular
III. Sistemes energètics sostenibles
IV. Impactes Mediambientals
V. Biodiversitat

VI. Retenció i atracció del talent
VII. Diversitat i igualtat d'oportunitats
VIII. Drets humans
IX. Accés elèctric d'energia sostenible a comunitats locals
X. Seguretat i emergència

XI. Solidesa financera, beneficis, creixement
XII. Retorn a llarg termini sostenible
XIII. Ètica empresarial i transparència
XIV. Compliment normatiu
XV. Seguretat de la informació i ciberatacs

10 Objectius de Desenvolupament Sostenible

15 programes

Una vegada definits els 15 reptes clau per a Enerside, hem desenvolupat 15 programes específics per a abordar aquests desafiaments clau, que durem a terme durant els pròxims tres anys i que es definiran dins del Pla de Sostenibilitat 2021-2025.

Desenvolupament d'energia solar fotovoltaica

1

Descarbonització de la generació d'electricitat, les operacions i la cadena de subministrament

2

Gestió de l'ús de residus i reciclatge de materials

3

Ús de bateries i tecnologies d'emmagatzematge

4

Protecció de la naturalesa i la biodiversitat

5

Atracció de talent i satisfacció dels empleats

6

Promoció de la diversitat i igualtat

7

Compliment dels drets humans en tota la cadena de valor

8

Desenvolupament i participació de les comunitats locals i els grups vulnerables

9

Garantir la seguretat laboral

10

Crear un model de negoci experimentat

11

Obtenció de finançament sostenible

12

Bona conducta empresarial

13

Digitalització

14

Diàleg amb els nostres grups d'interès

15

Qualitat

La qualitat és el nucli de la nostra estratègia.

Hem desenvolupat una sòlida Política de Qualitat corporativa amb la finalitat de brindar un excel·lent servei a totes les parts interessades (accionistes, empleats, clients, proveïdors, socis, etc.) d’acord amb els valors corporatius de servei, ètica i respecte. Garantint sempre que es compleixin els requisits legals i altres aplicables i que se satisfacin les expectatives dels interessats. Per a complir amb aquesta Política, l’equip d’Enerside té un fort compromís de millorar contínuament l’acompliment i reforçar la confiança de les parts interessades.

Qualitat, Gestió Ambiental i Seguretat i Salut en el Treball

Objectius

D’acord amb aquesta Política, s’estableixen uns Objectius de Qualitat a tots els nivells, monitoritzant el grau de compliment perquè es pugui mesurar aquesta millora contínua.

01

Donar confiança en el compliment dels objectius de qualitat i rendibilitat dels actius (IPP) a accionistes i inversors.

02

Ser una empresa on les persones puguin desenvolupar-se personalment i professionalment en el millor entorn possible on hi hagi un sentiment de pertinença per a un propòsit, per millorar el món en què vivim.

03

Satisfer els clients a través d’un servei compromès amb la qualitat i la confiança.

04

Permetre als proveïdors tenir una relació estable i a llarg termini.

05

Desenvolupar projectes mediambientalment sostenibles, rendibles i d’alta qualitat per a Enerside i els seus partners.

06

Tenir un Govern Corporatiu transparent i responsable en la presa de decisions i la governança de la companyia.

Enerside, a través del seu Comitè de Qualitat i els seus òrgans de Direcció, revisa periòdicament el sistema de gestió de la qualitat, detecta àrees de millora, i defineix i implementa el pla d’acció per assolir els Objectius de Qualitat. D’acord amb la responsabilitat assumida, la companyia proporcionarà els recursos necessaris per al compliment d’aquesta Política.

Recursos ESG

Estem compromesos amb la comunicació transparent per a permetre que analistes, inversors i altres parts interessades analitzin i comparin el nostre acompliment.

Ètica i Compliment

Energia neta i sostenible

Enerside compta amb un Programa de Compliment, Codi d’Ètica i Codi Disciplinari amb la finalitat d’assegurar que l’empresa compleixi i s’asseguri que els seus empleats, Gerents, Consellers i accionistes compleixin amb els principis ètics rectors de l’empresa, a través de la implementació de la igualtat, la diversitat i polítiques anti-assetjament, així com el seguiment i assegurament de l’aplicació de la política legal vigent en matèria anticorrupció, seguretat i salut ocupacional. A més, existeix una Bústia Ètica en el lloc web de la companyia disponible per a tots els involucrats en l’empresa amb la finalitat de poder comunicar qualsevol irregularitat, ja sigui personalment o de manera anònima.

Canal de denúncies

Enerside Energy S.A. vol proporcionar un canal de comunicació específic que serveixi d’instrument per a elevar qualsevol possible irregularitat, incompliment o comportament contrari a l’ètica, la legalitat i les normes que regeixen la companyia. Totes les denúncies realitzades a través d’aquest canal podran ser anònimes. A més d’aquest mitjà electrònic, també es poden fer arribar les denúncies a la següent adreça postal: Carrer Tuset 3, 3, 08006 Barcelona.