Vols canviar el món amb nosaltres?

Informe de Sostenibilitat 2022

Certificats

Enerside compta amb la certificació del Sistema Integrat de Gestió de Qualitat, Ambiental i Seguretat i Salut sota les normes ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

A través del seu Comitè de Qualitat, Medi ambient i Seguretat i Salut i dels Òrgans de Direcció, revisa periòdicament el sistema, detecta les àrees de millora, i defineix i implementa el pla d’ acció per complir els objectius.

Compromís amb la sostenibilitat

Energia neta i sostenible

En un món amb necessitats energètiques cada vegada més grans, es requereixen solucions viables, rendibles i sostenibles. Enerside es compromet a proporcionar solucions d’energia renovable que empoderin les comunitats locals, les empreses i els inversors per ser autònoms i obtenir un rendiment financer mentre tenen cura del planeta. Per a Enerside, la sostenibilitat és una part integral de la nostra organització i està integrada en totes les unitats de negoci.

Enerside està plenament compromesa amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible i amb el compliment dels 10 Principis de Pacte Mundial, normes bàsiques en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i anticorrupció.

Enerside, d’ acord amb aquest compromís, treballa amb un enfocament integral que incorpora els principis de sostenibilitat considerant els aspectes ambientals, socials i econòmics en tota la seva cadena de valor, establint fites relacionades amb els ODS, i mesurant i reportant l’ acompliment.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els ODS als quals Enerside contribueix més són 7, 8 i 9, tot i que l’empresa té un major o menor impacte en els 11 enumerats en la figura:

Anàlisi de materials

De tots els objectius de sostenibilitat identificats que afecten el nostre negoci i els nostres grups d’interès, es prioritzen els 15 aspectes materials següents.

Ambiental

I. Sistemes energètics sostenibles
II. Canvi climàtic
III. Impactes ambientals
IV. Economia circular
V. Biodiversitat

Social

VI. Retenció i atracció de talent
VII. Diversitat i igualtat d'oportunitats
VIII. Drets humans
IX. Comunitats Locals
X. Seguretat i salut

Governança

XI. Fortalesa financera i creixement
XII. Finançament sostenible
XIII. Ètica empresarial i compliment normatiu
XIV. Seguretat i digitalització
XV. Transparència

Informació corporativa

Després de la definició dels 15 desafiaments fonamentals per a Enerside, la companyia va desenvolupar un Pla de Sostenibilitat per al període 2021-2025 l’objectiu del qual és assolir la màxima excel·lència en els aspectes ESG i contribuir amb això als ODS de l’Agenda 2030.

Aquest Pla es compon de 15 Programes estratègicament organitzats en tres categories diferents: mediambiental, social i de governança. Cadascun d’ aquests programes ha estat dissenyat amb el propòsit de fer front de manera efectiva als desafiaments identificats, assegurant així un compromís integral i sostenible amb la millora de l’ empresa en aquests aspectes cabdals.

Enerside, com a plataforma solar fotovoltaica totalment integrada, es caracteritza per la seva inherent contribució positiva a la lluita contra el canvi climàtic. A través de la generació d’energia a partir de fonts solars, Enerside no només minimitza la dependència dels combustibles fòssils, sinó que també exerceix un paper destacat en la transformació cap a una matriu energètica més neta i sostenible.

El seguiment d’ aquest Pla de Sostenibilitat es pot consultar a les Memòries de Sostenibilitat, que es publiquen anualment.

Polítiques Corporatives

Estem compromesos amb la comunicació transparent per a permetre que analistes, inversors i altres parts interessades analitzin i comparin el nostre acompliment.

RECURSOS PER A
ANALISTES I INVERSORS DE ESG

Polítiques Corporatives

Totes les Polítiques Corporatives es poden descarregar a continuació:

Ètica i Compliment

Energia neta i sostenible

Enerside compta amb un Programa de Compliment, Codi d’Ètica i Codi Disciplinari amb la finalitat d’assegurar que l’empresa compleixi i s’asseguri que els seus empleats, Gerents, Consellers i accionistes compleixin amb els principis ètics rectors de l’empresa, a través de la implementació de la igualtat, la diversitat i polítiques anti-assetjament, així com el seguiment i assegurament de l’aplicació de la política legal vigent en matèria anticorrupció, seguretat i salut ocupacional. A més, existeix una Bústia Ètica en el lloc web de la companyia disponible per a tots els involucrats en l’empresa amb la finalitat de poder comunicar qualsevol irregularitat, ja sigui personalment o de manera anònima.

Canal de denúncies

Enerside Energy S.A. vol proporcionar un canal de comunicació específic que serveixi d’instrument per a elevar qualsevol possible irregularitat, incompliment o comportament contrari a l’ètica, la legalitat i les normes que regeixen la companyia. Totes les denúncies realitzades a través d’aquest canal podran ser anònimes. A més d’aquest mitjà electrònic, també es poden fer arribar les denúncies a la següent adreça postal: Carrer Tuset 3, 3, 08006 Barcelona.